Help & Support Register Login
AA

New Payment Process for Requests:
We have shifted to a new payment process which accepts bank transfer or credit cards via Western Union and will no longer be accepting payments sent through to Connecting Up. For the updated instructions on how to process payments, kindly click here.

Will my organisation qualify for the TechSoup Asia Program?

องค์กรสาธารณะประโยชน์ต้องแสดงหลักฐานสถานะทางการกุศล โดยการส่งสำเนาหนังสือรับรองจากองค์กรหรือ กระทรวง ดังต่อไปนี้ต่อไปนี้:

  • กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งระบุ สถานะทางการกุศลขององค์กร ในการเสียภาษีรายได้  หรือ
  • สำนักงาน คณะกรรมการแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคมและ     ความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเอกสารที่ระบุ สถานะทางการกุศลขององค์กรของท่าน หรือ
  •  ใบรับรองการ ลงทะเบียน เป็น มูลนิธิ หรือสมาคม ที่ออกโดย หนึ่งใน หน่วยงานของรัฐบาล ต่อไปนี้:
    • การ กระทรวง มหาดไทย
    • การ กระทรวงวัฒนธรรม
    • สำนักงานกลางจังหวัด
  • และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพื่อใช้ในการลงทะเบียนออนไลน์กับ TechSoup Asia ควรส่ง สำเนาเอกสารไปที่ customerservice@techsoup.asia ( รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และชื่อ องค์กร )