Help & Support Register Login
AA

Holiday Notice:
Due to local holidays on April 18 and 19, we will have limited customer support during said time. Our team will be back by April 22 (Monday) to help resolve any issues or inquiries you may have. contact us.

Will my organisation qualify for the TechSoup Asia Program?

องค์กรสาธารณะประโยชน์ต้องแสดงหลักฐานสถานะทางการกุศล โดยการส่งสำเนาหนังสือรับรองจากองค์กรหรือ กระทรวง ดังต่อไปนี้ต่อไปนี้:

  • กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งระบุ สถานะทางการกุศลขององค์กร ในการเสียภาษีรายได้  หรือ
  • สำนักงาน คณะกรรมการแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคมและ     ความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเอกสารที่ระบุ สถานะทางการกุศลขององค์กรของท่าน หรือ
  •  ใบรับรองการ ลงทะเบียน เป็น มูลนิธิ หรือสมาคม ที่ออกโดย หนึ่งใน หน่วยงานของรัฐบาล ต่อไปนี้:
    • การ กระทรวง มหาดไทย
    • การ กระทรวงวัฒนธรรม
    • สำนักงานกลางจังหวัด
  • และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพื่อใช้ในการลงทะเบียนออนไลน์กับ TechSoup Asia ควรส่ง สำเนาเอกสารไปที่ customerservice@techsoup.asia ( รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และชื่อ องค์กร )