Help & Support Register Login
AA

Tổ chức của tôi có đủ điều kiện tham gia chương trình TechSoup Asia?

Để tham gia vào chương trình TechSoup Asia, tổ chức từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận phải là các tổ chức phi chính phủ và đáp ứng điều kiện nêu dưới đây. Các đối tác của chúng tôi ở mỗi quốc gia đưa ra những tiêu chí và yêu cầu khác nhau về đáp ứng đủ điều kiên.

Đối với các tổ chức tại Việt Nam

Một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam phải được chính thức công nhận là một trong những loại hình tổ chức sau đây:

  • Các cơ sở Bảo trợ xã hội (SRE)
  • Quỹ từ thiện (bao gồm cả các quỹ tư nhân)
  • Tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO)
  • Hội, hiệp hội
  • Tổ chức khoa học và công nghệ (STO)

Các tổ chức phải cung cấp các tài liệu đăng ký chính thức được các cơ quan chính phủ xác nhận là Tổ chức phi lợi nhuận thuộc một trong những loại tổ chức trên. Các tài liệu này bao gồm:

  • Giấy phép thành lập đối với các Quỹ từ thiện
  • Giấy phép hoạt động đối với các Tổ chức phi chính phủ quốc tế
  • Giấy phép thành lập đối với Hiệp hội
  • Giấy phép đăng ký hoạt động KHCN (chỉ với sứ mệnh từ thiện)

Để nhận được các gói sản phẩm được quyên tặng, tổ chức này cũng phải đáp ứng các yêu cầu của các đối tác tài trợ cung cấp các sản phẩm thông qua TechSoup Asia. Để xác định xem tổ chức của bạn có đủ điều kiện để nhận được sản phẩm từ một đối tác nào đó, hãy xem lại các trang đối tác có liên quan.

 

·         Quy tắc Microsoft, hướng dẫn điều kiện và hạn chế

·         Tiêu chí chương trình và hướng dẫn của SAP

·         Tiêu chí chương trình và hướng dẫn của Symantec Desktop

·         Hướng dẫn của chương trình Adobe

 

Định danh hợp pháp

 

Ngoài những tài liệu đã được yêu cầu, các tổ chức cũng phải cung cấp những tài liệu định danh hợp pháp trong thời gian đăng kí. Dưới đây là các format cho tài liệu định danh hợp pháp:

·         Việt Nam: Những giấy phép và giấy đăng kí hoạt động có format định danh như sau:

Tên tài liệu

Format định danh

Quyết định số

###/XX-XXXX
##/XX-XXXX
####/XX-XX&XX

Giấy phép thành lập Quỹ từ thiện

####/XX-XXXX
###/XX-XXXX
###/XX-XXX
###/XX-XX
##/XX-XX
## XX/XXX

Giấy đăng kí hoạt động của INGO

XX/###/XX-XX
##/XXX-XXXX
##/XXX-XX
##/XX-XXXX
###/XXX-XX

Giấy đăng kí thành lập Hội, Hiệp hội

##-XX/XXXX
###/XXX
###/####/XX-XX
###/####/XX-XXX
####/XX-XXX&XX-XXXX
####/XX-XXXXXX
####/XX-XXX
##/XXXX/XXX

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động Khoa học và Công nghệ

X-###
X-####